Tag Archives: tuong mieng cao quy

6 years ago

Số phú quý qua tướng miệng

Môi trên môi dưới tương xứng với nhau là tướng miệng của những người văn hay chữ tốt, thích hợp với sáng tác nghệ thuật.